Organizacja pracy od 17 maja
Napisane przez  Rajmund Sprega Rajmund Sprega271  czytań 271 czytań
printer

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID -19 praca szkoły od 17 maja 2021r. praca szkoły będzie przebiegać w następującym porządku:

1. Oddziały przedszkolne oraz klasy 1 – 3 pracują w systemie stacjonarnym.
2. Klasy 4 – 8 pracują w systemie hybrydowym i tak:
3. - klasy 4, 6, i 8 przychodzą do szkoły w dniach 17, 19, 21, 28 maja 2021 r., natomiast w dniach 18, 20 i 24 maja 2021r. uczą się zdalnie poprzez aplikację TEAMS w szkolnej platformie Office365.
4. - klasy 5 i 7 przychodzą do szkoły w dniach 18, 20, 24 maja 2021 r., natomiast w dniach 17, 19, 21 i 28 maja 2021r. uczą się zdalnie poprzez aplikację TEAMS w szkolnej platformie Office365.
5. Uczniowie klasy 8 w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. przychodzą na egzamin ósmoklasisty.
6. Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy będą pracować w trybie stacjonarnym w szkole.
7. Dowozy szkolne będą przebiegać wg wcześniej ustalonego harmonogramu.


Organizacja opieki w placówce:

1. W pomieszczeniach w których przebywają dzieci zawieszone są informacje w formie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych w części „przestrzeń wspólna placówki”- instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk. Uczniowie klas 1 – 8 mają obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
2. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są do korzystania z indywidualnych środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
3. W częściach wspólnych uczniowie zakrywają nos i usta.
4. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
5. W odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
6. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
7. Grupy w placówce nie mogą się spotykać, należy unikać ich wzajemnego kontaktu w trakcie przemieszczania w obrębie placówki.
8. Sale w których przebywają dzieci wraz z opiekunami nie są wyposażone w przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
9. W klasach 1 – 3 nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min., tak aby na jednym holu przebywała jedna grupa. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. Uczniowie klas I-VIII mogą przebywać w placówce tylko w czasie odbywających się zajęć lub konsultacji.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce . Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Życzymy wszystkim Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia.
Piotr Leszczyński
Dyrektor Szkoły